Nuffrespekt logo

Hledat

Váš košík

0

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude pro účely splnění Smlouvy, plnění právních povinností (zejména účetních a daňových) a pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím uplatněných nároků a v obraně proti neoprávněně uplatněným nárokům Kupujícího, zpracovávat tyto osobní údaje Kupujícího:

* jméno,

* adresa bydliště (příp. doručovací adresa),

* e-mailová adresa,

* telefonní číslo,

* číslo bankovního účtu,

* podpis (např. na dodacím listu).

3. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

4. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat následující osobní údaje:

* přihlašovací jméno a heslo,

* jméno,

* adresa bydliště,

* e-mailová adresa,

* telefonní číslo.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce OP lze kdykoli např. zasláním e-mailu Prodávajícímu. Důsledkem odvolání souhlasu bude automatické zrušení Uživatelského účtu.

5. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí, bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené v e-shopu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících Zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude Kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

10. Za účelem splnění informační povinnosti dle článku 13 GDPR Prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:

* správcem osobních údajů je Prodávající, tj. pan Jiří Rusz, sídlem Návsí 1084, 739 92 Návsí, identifikační číslo: 76501183, e-mail: eshop@nuffrespekt.com: ;

* pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;

* rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku OP;

* oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku OP;

* mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci Zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní E-shopu;

* Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;

* doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku OP;

* Kupující má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

* souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku OP) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;

* Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, tím je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

* poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku OP pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž Kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Prodávající nemohl Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;

* poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku OP pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro Kupujícího povinné; objednat Zboží je možné bez založení Uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;

* nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost Kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.

12. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

13. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

* právo na omezení zpracování;

* právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

title
Přejít do košíku Ukázat uschovnu
Naše webové stránky používají soubory cookie. Pokud nechcete, aby se soubory cookie ukládaly na váš pevný disk, změňte nastavení prohlížeče. Přečtěte si více o cookies ×

Co jsou to "cookies"?

„Cookies“ jsou textové informace uložené na koncovém zařízení uživatele (webový prohlížeč) za účelem rozpoznání zařízení, aby bylo možné poskytovat funkce jako: nákupní košík, přihlášení. Soubory cookie nepoškozují zařízení, na kterých jsou uloženy.

Soubory cookie se na této webové stránce používají pro následující účely:

Mazání cookies:

Software pro procházení webových stránek je ve výchozím nastavení nastaven tak, aby přijímal soubory cookie. Toto nastavení lze kdykoli nezávisle změnit, aby byly soubory cookie blokovány. Blokování cookies však může způsobit nefunkčnost mechanismů na webových stránkách, které zejména znemožní například použití nákupního košíku nebo přihlášení uživatele.

Nastavení preferencí Odmítnout