Nuffrespekt logo

Hledat

Váš košík

0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 2019/001

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky č. 2018/001 [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany Jiřího Rusze, sídlem Návsí 1084, 739 92 Návsí, identifikační číslo: 76501183, e-mail: eshop@nuffrespekt.com [dále jen „Prodávající“] právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]. Za Kupujícího se pro účely OP považuje i osoba, která si vytvoří uživatelský účet na internetové adrese www.nuffrespekt.cz nebo požádá o zasílání obchodních sdělení (newsletterů), aniž by si objednala jakékoli zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

2. Zbožím se rozumí Kupujícím vybrané a v jeho objednávce konkrétně uvedené výrobky, produkty anebo služby z nabídky Prodávajícího uvedené v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího na internetové adrese www.nuffrespekt.cz [dále jen „Zboží“].

3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. „Vídeňská úmluva“).

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.

5. Odesláním objednávky ze serveru www.nuffrespekt.cz (prostřednictvím e-shopu) [dále také jen „Internetové stránky“ nebo „e-shop“] nebo zřízením uživatelského účtu v e-shopu Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. Zároveň tímto akceptuje cenu Zboží včetně případné ceny za dopravu Zboží do místa dodání.

6. Ustanovení těchto OP nemají za cíl vyloučit či jakkoli omezit práva Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 OZ, jejichž smluvní vyloučení či omezení právní předpisy nepřipouštějí. Pokud by některé ustanovení těchto OP mělo vést k vyloučení či omezení práv či práva dle předchozího souvětí, takové ustanovení se na Smlouvou založený vztah neuplatní a bude postupováno dle příslušného právního předpisu.

7. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně

identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v e-shopu. Již neúčinné verze OP jsou Prodávajícím archivovány a jsou/nejsou veřejně dostupné v e-shopu.

8. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a při případné následné komunikaci. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití e-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

9. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

11. Na základě registrace Kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu. Při registraci bude Kupující povinen uvést své jméno, příjmení, číslo (mobilního) telefonu, e-mailovou adresu, fakturační adresu, příp. adresu pro doručování Zboží, přihlašovací jméno a heslo.

12. Při registraci v e-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

13. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy.

II. Uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Kupující může Zboží objednat pouze vyplněním a odesláním internetového formuláře v e-shopu podle platné nabídky Prodávajícího zveřejněné na jeho Internetových stránkách. Každá objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), adresa bydliště (sídla), emailovou adresu, telefonní číslo; (b) identifikaci Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího; (c) požadované množství

Zboží; (d) cenu Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího, který je zveřejněn na Internetové adrese; (e) místo dodání, přičemž nebude-li místo dodání Zboží uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště (sídla) Kupujícího; pro případ určení jiného místa dodání, než které je označeno jako bydliště (sídlo), je nutno uvést i kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě; (f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání (tj. zpravidla poštovným). Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce, přičemž se zavazuje, že tyto údaje budou odpovídat skutečnosti. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku nijak reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Jestliže Prodávající uzná objednávku jako řádnou, je povinen postupovat dále v souladu s těmito OP.

2. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu její doručení neprodleně potvrdit, a to prostřednictvím emailu odeslaného na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Okamžikem doručení Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky dle předchozí věty je uzavřena Smlouva.

4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část či od Smlouvy odstoupit v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

III. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Kupující může v rámci objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště (sídla). V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři toto jiné místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

2. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží v rámci České republiky činí 5 pracovních dnů od akceptace objednávky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v některých případech může být dodací lhůta delší, přičemž o přibližné délce takové lhůty bude Kupující Prodávajícím pomocí prostředků elektronické komunikace při akceptaci objednávky nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že v případě úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo

na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

3. Prodávající má právo zvolit způsob dopravy z možností uvedených na Internetových stránkách. Realizace přepravy bude z pravidla probíhat prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující se zároveň zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu eshop@nuffrespekt.com, popřípadě telefonicky na čísle +420 775 301 378.

6. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (přepravci / držiteli poštovní licence); stanoví-li však v případě Kupujících-spotřebitelů kogentní právní normy pozdější okamžik přechodu nebezpečí škody, přechází na tyto Kupující nebezpečí škody až právními předpisy stanoveným okamžikem. Je-li Zboží přebíráno Kupujícím přímo od Prodávajícího, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem jeho předání. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

7. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení, kdy a kde je možné si Zboží převzít. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li Kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence.

8. Spolu s objednaným Zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného Zboží, návod k obsluze. Při dodání Zboží bude Kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Tato faktura bude zpravidla uvnitř doručované zásilky.

9. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude uhrazena kupní cena, jakož i cena dopravy, nebo jejich část.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena vždy u jednotlivého Zboží v e-shopu, a která je aktuální (platná) ke dni objednání Zboží. Kupní cena Zboží je uváděna vždy s DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, nebude-li sjednán osobní odběr Zboží Kupujícím ve skladu Prodávajícího. Výše ceny dopravy je taktéž uvedena u každého jednotlivého Zboží, přičemž je zobrazena i ve virtuálním nákupním košíku. Jedná se však o cenu dopravy na území České republiky, pokud by mělo být Zboží doručováno do zahraničí, bude cena dopravy sjednána individuálně.

2. Změny cen Zboží jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na cenu Zboží, jehož dodání již bylo na základě objednávky Kupujícího Prodávajícím akceptováno, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen Zboží je účinná jejím zveřejněním na Internetové adrese, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.

3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná (a) při dodání/převzetí Zboží v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence, přičemž tato možnost je dána pouze v případě, že cena objednaného Zboží nepřevyšuje celkovou částku 50 000,- Kč; (b) bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v potvrzení objednávky v případě, že Kupující ve své objednávce zvolí tento způsob platby nebo cena přesáhne výše uvedenou částku, přičemž v tomto případě je nutno ve zprávě pro příjemce platby uvést jméno a příjmení (název/firmu) Kupujícího a číslo objednávky. Bude-li kupní cena hrazena bezhotovostně, není Prodávající povinen Zboží odeslat dříve, než bude kupní cena v plné výši uhrazena.

4. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence, zaměstnanci smluvního přepravce nebo Prodávajícímu.

V. Záruka a práva z vadného plnění

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, a poskytuje Kupujícímu na toto Zboží záruku v délce dvou let od jeho dodání.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. To neplatí, pokud se jedná o vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jenž není spotřebitelem.

4. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným použitím, neodborným zacházením a/nebo montáží (instalací), jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími

osobami. Předmětem záruky není rovněž běžná údržba, kterou je Kupující v závislosti na druhu Zboží povinen provádět, nebo opotřebení během užívání Zboží.

5. Kupující je povinen v záruční době vady reklamovat u Prodávajícího nejlépe písemně, a to neprodleně po jejich zjištění. Obsahem reklamace musí být vždy popis vadného zboží včetně reklamované vady. Pro uplatnění reklamace je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný v e-shopu.

6. Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má, v případě že Zboží má vady, právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V dalších podrobnostech platí ustanovení § 2169 OZ. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v písemné reklamaci.

7. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, určuje způsob, jakým bude oprávněná reklamace, Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, Prodávající.

8. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas a ve stanovené lhůtě. V případě, že bude reklamace vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny, a to spolu s jeho příslušenstvím (příslušenstvím není obal či krabice, ve které bylo Zboží zabaleno).

9. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím spotřebitel.

10. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li Kupujícím spotřebitel, uplatní se také příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

VI. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží, a to i bez uvedení důvodu či jakékoli sankce. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu pouze skutečně vynaložených nákladů dle OZ. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Odstoupení by mělo být učiněno písemně a musí být v uvedené lhůtě odesláno na adresu Prodávajícího (viz adresa sídla či e-

mailová adresa uvedená v článku I. těchto OP). Pro odstoupení od Smlouvy mohou spotřebitelé využít formulář, který je zveřejněn na Internetových stránkách.

2. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat Prodávajícímu na adresu jeho sídla nepoškozené Zboží, jež bylo předmětem Smlouvy, od níž Kupující odstoupil. Toto Zboží může rovněž Kupující na předmětné adrese předat Prodávajícímu osobně.

3. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží. Pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.

4. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Kromě případů uvedených v prvním odstavci tohoto článku může kterákoli Strana od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případech sjednaných ve Smlouvě, tj. i v případech uvedených v těchto OP, nebo v případech stanovených právními předpisy.

6. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy, jsou si Smluvní strany povinny vydat to, co na základě Smlouvy bylo plněno. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou finanční částku (všechny Kupujícím uhrazené finanční prostředky včetně nákladů na dodání) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude pro účely splnění Smlouvy, plnění právních povinností (zejména účetních a daňových) a pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím uplatněných nároků a v obraně proti neoprávněně uplatněným nárokům Kupujícího, zpracovávat tyto osobní údaje Kupujícího:

* jméno,

* adresa bydliště (příp. doručovací adresa),

* e-mailová adresa,

* telefonní číslo,

* číslo bankovního účtu,

* podpis (např. na dodacím listu).

3. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 2 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

4. Pro účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat následující osobní údaje:

* přihlašovací jméno a heslo,

* jméno,

* adresa bydliště,

* e-mailová adresa,

* telefonní číslo.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce OP lze kdykoli např. zasláním e-mailu Prodávajícímu. Důsledkem odvolání souhlasu bude automatické zrušení Uživatelského účtu.

5. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle odstavce 4 tohoto článku OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícího ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí, bude Prodávající na základě kdykoli odvolatelného souhlasu příslušné osoby zpracovávat osobní údaje v rozsahu emailové adresy dotčené osoby. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů dle tohoto odstavce OP je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené v e-shopu, při žádosti o zasílání obchodních sdělení) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. účetní a daňoví poradci). Kromě osob dopravujících Zboží a zpracovatelů nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje uvedené v odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let (přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu) ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Osobní údaje dle odst. 4 a 6 tohoto článku budou zpracovávány do doby, než bude Kupujícím odvolán jeho souhlas se zpracováním těchto údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

10. Za účelem splnění informační povinnosti dle článku 13 GDPR Prodávající shrnuje a doplňuje následující informace:

* správcem osobních údajů je Prodávající, tj. pan Jiří Rusz, sídlem Návsí 1084, 739 92 Návsí, identifikační číslo: 76501183, e-mail:eshop@nuffrespekt.com ;

* pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;

* rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v odst. 2-6 tohoto článku OP;

* oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 tohoto článku OP;

* mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci Zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní E-shopu;

* Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím;

* doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 9 tohoto článku OP;

* Kupující má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;

* souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4 a 6 tohoto článku OP) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;

* Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, tím je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

* poskytnutí údajů dle odst. 2 tohoto článku OP pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž Kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Prodávající nemohl Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;

* poskytnutí údajů dle odst. 4 a 6 tohoto článku OP pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro Kupujícího povinné; objednat Zboží je možné bez založení Uživatelského účtu a bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení;

* nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost Kupujícího zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.

12. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

13. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

* právo na omezení zpracování;

* právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz). Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující, který je spotřebitelem, na uvedený subjekt obrátit. Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněno, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.

2. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

3. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

4. Tyto OP jsou platné a účinné od 4.12.2019.

 

Nejsme plátci DPH.

title
Přejít do košíku Ukázat uschovnu
Naše webové stránky používají soubory cookie. Pokud nechcete, aby se soubory cookie ukládaly na váš pevný disk, změňte nastavení prohlížeče. Přečtěte si více o cookies ×

Co jsou to "cookies"?

„Cookies“ jsou textové informace uložené na koncovém zařízení uživatele (webový prohlížeč) za účelem rozpoznání zařízení, aby bylo možné poskytovat funkce jako: nákupní košík, přihlášení. Soubory cookie nepoškozují zařízení, na kterých jsou uloženy.

Soubory cookie se na této webové stránce používají pro následující účely:

Mazání cookies:

Software pro procházení webových stránek je ve výchozím nastavení nastaven tak, aby přijímal soubory cookie. Toto nastavení lze kdykoli nezávisle změnit, aby byly soubory cookie blokovány. Blokování cookies však může způsobit nefunkčnost mechanismů na webových stránkách, které zejména znemožní například použití nákupního košíku nebo přihlášení uživatele.

Nastavení preferencí Odmítnout